For ansøgere
DrømmepuljenProjektstøtteKan vi få støtte?Tjekliste for ansøgningUdbetaling af støtteHent logoFAQ
Log ind
Ansøg

God fondsledelse

For Tuborgfondet er det afgørende at være åbne om, hvordan vi uddeler vores midler og være en fond, som man hurtigt og nemt kan komme i kontakt med.

Ifølge Erhvervsstyrelsen skal bestyrelsen i en erhvervsdrivende fond enten følge anbefalingerne for god fondsledelse, eller forklare, hvordan de i stedet har valgt at indrette sig og hvorfor.
Tuborgfondet er en afdeling af Carlsbergfondet og følger derfor Carlsbergfondets praksis og er transparente omkring fondets virke og ledelse.

Vi mener, at det skal være nemt for ansøgere, bevillingsmodtagere og andre interesserede at finde de oplysninger, som de har brug for om Tuborgfondet.

Bestyrelsen

Tuborgfondets bestyrelse består af en formand og seks medlemmer, der er udpeget på baggrund af deres kompetencer.

Bestyrelsens sammensætning

Carlsbergfondet udpeger en bevillingskomite for Tuborgfondet benævnt bestyrelse, der består af 3-7 medlemmer og som leder Tuborgfondet.

Den nuværende bestyrelse er sammensat af personer med kompetencer inden for civilsamfund/frivillighed, kultur, musik og strategi og forretning herunder brands og kommunikation. Der er desuden lagt vægt på, at bestyrelsens medlemmer har et stærkt netværk og erfaring med samarbejde mellem sektorer.

Tuborgfondet er reguleret i § 11 i Carlsbergfondets fundats.

Udpegningsperiode
Fondets bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på 2 år ad gangen.

Nye kandidater til bestyrelsen
Ved udpegning af nye kandidater til bestyrelsen tilstræbes der repræsentation af et bredt spektrum af kompetencer.

Evaluering
Bestyrelsens medlemmer og bestyrelsens formand evalueres én gang årligt. Bestyrelsesformanden afholder evalueringsmøder med de øvrige medlemmer af bestyrelsen, som danner grundlag for en skriftlig redegørelse for bestyrelsens arbejde, der kan behandles af den samlede bestyrelse. Formandens ledelse evalueres også i denne forbindelse. Tuborgfondets bestyrelse evaluerer løbende sekretariatets arbejde og resultater.

Vederlag
De eksterne medlemmer i bestyrelsen modtager vederlag for deres bestyrelsesarbejde. Beløbet udgør kr. 60.000 og fordeles over året til udbetaling på månedsbasis. Bestyrelsens næstforperson og forperson modtager basisbeløbet henholdsvis x1,5 og x3.

Habilitet

Tuborgfondet lægger vægt på, at alle ansøgere får en fair behandling.

Det betyder, at vi er meget opmærksomme på sekretariatets troværdighed og har formuleret interne retningslinjer for at undgå interessekonflikter. I praksis betyder det, at alle medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer er forpligtede til fuld åbenhed omkring deres egen eller andres habilitet.

Tuborgfondet kan stå med en potentiel konflikt, hvis en medarbejder eller et bestyrelsesmedlem har en personlig interesse i et bestemt projekt. Det kan f.eks. være, at ansøgeren er et familiemedlem. I sådanne situationer har Tuborgfondets medarbejdere og bestyrelse pligt til at gøre opmærksom på relationen eller interessen, så snart den er kendt, og vil derefter automatisk være ekskluderet fra behandling og indstilling af ansøgningen.

Vores ansvar

Verdensmålene og 2030-agendaen for bæredygtig udvikling er vor tids vigtigste dagsorden. Især for unge og de næste generationer bliver det afgørende, at der findes løsninger og handles på de centrale globale udfordringer, som Verdensmålene er udtryk for.

Gennem de projekter Tuborgfondet støtter, vil vi give unge mulighed for at arbejde konkret med at finde løsninger og bidrage til at indfri en række verdensmål til gavn for dansk erhvervsliv og samfundet mere generelt.
Vi forventer inden for strategiperioden at bidrage især til:

• Verdensmål 5 (ligestilling mellem kønnene) i kraft af strategiens fokus på mangfoldighed og indsatser, der styrker diversitet

• Verdensmål 8 (anstændige jobs og økonomisk vækst) gennem indsatser, der styrker unges forandringspotentiale og kompetencer til arbejdslivet samt fondets fokus på iværksætteri, kreativitet og innovation, der skaber nye jobs og nytænkning i erhvervslivet

• Verdensmål 11 (bæredygtige byer og lokalsamfund) på tværs af indsatser, der styrker unges inddragelse og deltagelse i samfundet, samt engagement i lokale fællesskaber

• Verdensmål 12 (ansvarligt forbrug og produktion) og 13 (klimaindsats) igennem projekter, der bidrager til acceleration af den grønne omstilling

• Verdensmål 17 (partnerskaber for handling) i kraft af fondets støtte til samarbejde mellem organisationer og på tværs af civilsamfund, erhvervsliv og det offentlige. omkring udvikling af nye ideer og løsninger for en bæredygtig fremtid.

Vi forpligter os til, at holde opfyldelsen af disse overordnede globale mål for øje, når vi hvert år evaluerer vores strategi og resultater.

Tuborgfondets whistleblowerordning

Tuborgfondet vægter ansvarlighed, åbenhed og samarbejde, herunder muligheden for at medarbejdere og samarbejdspartnere kan ytre sig om kritisable forhold. Derfor har vi en whistleblowerordning, hvor der kan indberettes mistanke om alvorlige uregelmæssigheder eller ulovligheder i Tuborgfondet eller i forbindelse med fondets aktiviteter.

Hvad kan indberettes?
Whistleblowerordningen kan kun bruges til at indberette alvorlige forhold eller mistanke herom. Der skal være tale om overtrædelser af love, regler, politikker, retningslinjer mv. Konkret kan du anmelde mistanke om uretmæssigheder som fx:

– Bedrag, bestikkelse eller korruption
– Regnskabsmæssig manipulation
– Misbrug af Tuborgfondets midler
– Misbrug af bevillingskompetencen i fondet
– Samarbejdsvanskeligheder og afslag på bevillingsansøgninger kan ikke indberettes via whistleblowerordningen.

En sidste udvej
Vi anbefaler altid, at medarbejdere, samarbejdspartnere og andre benytter den gængse ledelsesstruktur og kommer direkte til Tuborgfondet med mistanker og bekymringer. Men whistleblowerordningen er et alternativ, hvis din alvorlige mistanke fx drejer sig om din nærmeste kontaktperson hos Tuborgfondet, eller du af andre grunde føler dig mere komfortabel med at kontakte en ekstern part.

Anonym indberetning til ekstern tredjepart
Indberetninger til whistleblowerordningen går til en ekstern tredjepart (PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab) og ikke til Tuborgfondet. Selve indberetningen sker gennem en ekstern hjemmeside, der administreres af PwC, og som Tuborgfondet ikke har adgang til. Whistlebloweren er selvfølgelig anonym, men af hensyn til undersøgelsen af det indberettede forhold opfordrer vi til, at du angiver dine kontaktoplysninger til brug for PwC.

Hvis du indsender dine kontaktoplysninger sammen med din indberetning, får du svar inden for 24 timer.

Tuborgfondet tillader ingen form for repressalier eller chikane mod whistleblowers. Al information er fortrolig.

Gå til ekstern whistleblowerhjemmeside og foretag en indberetning.

Gå til ekstern whistleblowerhjemmesideArrow Right
ArrowHvem er vi